خواب

سلام .

یه خواب خیلی عجیب دیدم راستش از پریشب که این خواب رو دیدم خیلی فکرم رو مشغول کرده و من رو ترسونده . نمی دونم یعنی چی ولی من اصلا به چیزای بد و تموم شدن دنیا حتی فکر نمی کنم و نمی کردم چون نمی دونم می شه یا نه .

خواب دیدم توی روز  آسمون پر از ستاره است که هی پررنگ و کم رنگ می شن . بعد یهویی انگار روکش آسمون کنار رفت و من یه چیزای عجیب دیدم . با اینکه خیلی خوب یادمه که چی دیدم ولی نمی تونم توصیفش کنم . انگار همه چی داشت یه هم می ریخت و من احساس می کردم که قراره همه بمیریم با یه لرزش شدید مثل زلزله .

اه این خوابه کل فکر من رو به هم ریخته . یه ترس خیلی بدی توی خواب داشتم و تموم وجودم رو گرفته بود .

خلاصه اینکه هرکسی می تونه این خواب من رو تعبیر کنه بگه . لطفاناراحت

/ 6 نظر / 12 بازدید
بانوسرن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قيامت برخاسته بود، دليل كه در آن ديار، حق تعالي عدل بگستراند. اگر مردم آن ديار ظالم باشند، دليل كه حق تعالي ايشان را به بلائي مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دليل كه بر ظالمان نصرت يابند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند علامتي از علامات ظاهر شد، چنانكه آفتاب از مغرب پيدا شد، يا دجال يا يأجوج و مأجوج پديد آمدند، دليل كه به توبه بازگرداند. اگر بيند گورها بشكافت و مردگان برآمدند، دليل كه بر دشمنان ظفر يابد. اگر ديد كه در شمارگاه بود، دليل غفلت بود. اگر در خواب بيند كه شمار ... با وي مي كردند، دليل زيان بود. اگر درخواب بيند كه كردار او را بسنجيدند و نيكي بيشتر آمد، دليل كه سرانجام كار او نيك بود. اگر بدي او بيشتر آمد، دليل كه سرانجام كار او بد بود. اگر بيند كه نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بيننده مصلح بود كارش نيكو شود. اگر مفسد بود، كارش بد بود. اگر بيند بر صراط ايستاده بود، دليل بر راه راست است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن قيامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را. اول: رستگاري. دوم: فرج ازغم. سوم: ظفريافتن بر دشمن. چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت. اما اهل فساد راتاويلش

بانوسرن

فعلا که قراره برم. اگر مشکلی پیش نیاد. شما چطور؟ میای؟

آذین

شاید دلیلش اخباری بوده که این روزا در مورد اون شیء نورانی که توی آسمون دیده شده میشنوی. به دلت بد راه نده و ذهنت رو درگیر نکن. سعی کن فراموشش کنی.

دختری با موهای مشکی

واي چه خوابي [اضطراب] صدقه بزار [لبخند] راستش الان تعبير خواب كنارم نيست :(( ولي خودتم زياد ناراحت نكن :)) راستي ممنون واسه رمز [ماچ] فردا ميخونمشون

مهسا

سلام. وبتون جالبه. به اجازه لینک

حدیث

نگران نباش خواب زن چپه[قلب][قلب][قلب]