سلام

من و تو چه چیزی را گردن هم می اندازیم؟

تو برای من الان بهترین گزینه ای. شاید از سر خودخواهی میگویم. دقیقا موضوع همین جاست که تو آرامم میکنی و این خودخواهیه من است که بخواهم فقط برای دل خودم داشته باشمت و این خودخواهی میترساندم.

شاید اگر روزی جای دیگر و در شرایط دیگری بودی و بودم با دل قرص میگفتم آن توها چه میگذرد ولی امروز ...

دیگر نه به گردن تو می اندازمش نه خودم.

میگویم من  آدمی هستم که نمی توانم بدون دوست داشتن سر کنم. این درد است. ناتوانی است. یعنی نمی توانم خودم باشم.مستقل و محکم . وحشت دارم ازین حال بد خودم.

با تو هم که صادق نباشم با خودم که هستم.

من تو را برای خودخواهی خودم میخواهم. دوستت دارم چون نیاز به دوست داشتن دارم. چون احساس امنیت دارم از حضورت.برایم آرامش می آوری .. خود خواهم 

خودخواهم ولی نمیتوانم بی وجدان هم باشم.

آمدیم و دو روز دیگر هر تصمیمی برای زندگی ام گرفتم. تو را چه کنم؟خودم را چه کنم؟ حتی نمیتوانم آنقدر بی وجدان باشم که بگویم تو مال من باش ولی نمی دانم چه میشود.

آمدیم و من رها شدم. آنوقت هم نمی توانم بی وجدان شوم و بگویم محض خودخواهیه من باش. 

تو میتوانی شرایط بهتری داشته باشی. می توانی عاشق شوی. عاشق کسی که آینده ات هم با او باشد.

من تردید ندارم. فقط میخواهم به احساسم دامن نزنم که در حقت بی انصافی کرده باشم.

میدانم دوستت دارم. برایم ارزشمندی ولی .. هزار و یک ولی دارم. 

تو تا کجا با منی؟

تو را هم گیج کرده ام. خوب میدانم..

/ 0 نظر / 3 بازدید