روز چهارم

سلام

چرا فکر می کردم بروی دلتنگ می شوم!!!! چرا فکر می کردم جای خالی ات را احساس می کنم !!!!!

امروز هم گذشت ...

من خوبم  . آرامم . 

اثرات این چند ماه هست . فشارم بالا می رود و مثل تمام چند ماه پیش مرتب سرم گزگز می کند ولی خوبم . 

امروز یاد گرفتم فقط خودم هستم و خودم . خوب بود که پیش آمد که بدانم می توانم ؟؟ کم نمی آورم و همان وقت زنگ نمی زنم که بیا .. ؟؟

یادت هست جند ماه پیش که رفتی و تصمیمت جدایی بود کم آوردم و زنگ زدم .. امروز اما کم نیاوردم . 

روز چهارم هم گذشت و من همچنان می خواهم نباشی .

/ 0 نظر / 3 بازدید